Podmínky pro zpracování osobních údajů

V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů zpracovává Poskytovatel, jako zpracovatel, pro Uživatele, jako správce, na základě jeho pokynů osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Vaňkův kopec s.r.o., IČ: 26822792 se sídlem Zátiší č. ev. 1235, 747 64 Horní Lhota, Česká republika (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Zátiší 1235, 747 64 Horní Lhota
email: info@vankuvkopec.cz
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje subjektu a jeho zákonného zástupce, které mu poskytl zákonný zástupce subjektu na základě plnění objednávky Týdenního výjezdního lyžařského kurzu ve SKI areálu Vaňkův kopec zprostředkovaného Organizátorem kurzu, kterým je nezisková organizace Dětské kurzy vňkův kopec z.ú. (dále jen „Poskytovatel”) prostřednictvím elektronického rezervačního systému na www adrese https://www.vankuvkopec.info/
2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje subjektů a údaje nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem.
3. Osobní údaje jsou poskytovatelem získávány zpravidla přímo od subjektů údajů při uzavírání smluv, objednávkách nebo při poptávkách služeb.
4. Správce zároveň zpracovává videozáznamy a fotografie pořízené na akcích pořádaných / spoluorganizovaných Poskytovatelem. Videozáznamy a fotografie z akcí jsou pořízeny a zveřejněny na základě souhlasu, resp. svolení fotografovaných osob (či jejich zákonných zástupců), popř. v rámci zpravodajské licence pro informování o činnosti správce. Tyto videozáznamy a fotografie jsou využity výhradně k marketingové propagaci organizátora, správce a jsou zveřejňovány zejména na webových stránkách www.vankuvkopec.cz a na sociálních sítích na profilu provozovatele stránek Vaňkův kopec.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem, jakožto zpracovatelem osobních údajů poveřeného správcem podle GDPR.
2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky subjektu a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Objednatelem a Poskytovatelem služby; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, datum narození), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Poskytovatele plnit.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednateli, jakožto smluvnímu partneru podílejícímu se na dodání služeb Poskytovatele subjektům, poskytujícím osobní údaje při objednávce služeb Poskytovatele, je v souvislosti s předmětem plnění Smlouvy o poskytování služby lyžařského výcviku ve Ski areálu Vaňkův kopec umožněn přístup k osobním údajům subjektů zpracovávaných Poskytovatelem.
2. Objednatel se zavazuje k tomu, že nebude poskytovat osobní údaje jiným subjektům.
3. Objednatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Toto aktuální znění Podmínek zpracování osobních údajů je platné a účinné od 1. 9. 2019.